Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προμετωπίδα του προγράμματος μας και βασική διακηρυκτική μας θέση. Δεν υπάρχουν μονοσήμαντες λύσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε το ζήτημα ολιστικά.

Πέραν των επιμέρους θεμάτων, προτείνεται (με κατάλληλη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας) η δημιουργία στο Δήμο Ηλιούπολης Γραφείου Πρασίνου, στελεχωμένου από επιστήμονες (δασολόγους, γεωπόνους, γεωλόγους) και εργάτες πρασίνου, που θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί την περιποίηση του υπάρχοντος πρασίνου, αναδασώσεις, εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης για τη σωστή διαχείριση του νερού των γεωτρήσεων, επίβλεψη του προγράμματος πυρόσβεσης-πυροπροστασίας τους θερινούς μήνες, επισκευή υπαρχουσών δεξαμενών νερού, απαγόρευση κυκλοφορίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων και δικύκλων στους δασικούς δρόμους και τους δρόμους που οδηγούν σε αυτούς.

Το όρος του Υμηττού, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, αποτελεί, με σωρεία νομοθετικών κειμένων, προστατευόμενο ορεινό δασικό σχηματισμό. Διεκδικούμε τη διατήρηση του καθεστώτος αυτού και αποκρούουμε τους όποιους σχεδιασμούς (από όπου και αν εξυφαίνονται) για αλλαγή χρήσης στις παρυφές του βουνού.

Ο Υμηττός δεν είναι «αστικό πάρκο», αλλά ορεινός δασικός σχηματισμός.

Διεκδικούμε:

 • Την προστασία και ανάπτυξη του δασικού οικοσυστήματος του Υμηττού, με στόχο την οικολογική του ανόρθωση και τη σύνδεσή του με τις λειτουργίες του αστικού ιστού.
 • Τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων για την προστασία του δάσους και των δασικών εκτάσεων της περιοχής παρέμβασης από ανθρωπογενείς και μη παράγοντες, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, κρατικούς και μη.
 • Την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινής γνώμης για την προστασία και ανάπτυξη του οικοσυστήματος του Υμηττού.
 • Διασφάλιση του δημόσιου και δασικού χαρακτήρα του βουνού. Ολόκληρος ο ορεινός όγκος του Υμηττού οφείλει να διέπεται από συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας, όπου επιτρέπονται μόνο έργα διαχείρισης και προστασίας του οικοσυστήματος, με δυνατότητα τοποθέτησης ξύλινων μικρο-κατασκευών (κιόσκια, πέργκολες κλπ.) σε επιλεγμένα σημεία.
 • Άμεση συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής, σε συνεργασία με όμορους δήμους, όπου θα μελετήσει το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που έχει κατατεθεί για το Υμηττό, καθώς και το Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με σκοπό την κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά αυτού.
 • Σαφής οριοθέτηση των χρήσεων γης, με σεβασμό στην περιβαλλοντική νομοθεσία και όχι με αποσπασματικές λύσεις που κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί.
 • Δημιουργία Δασαρχείου Υμηττού προκειμένου να προστατεύεται αποτελεσματικά και γρήγορα από κάθε είδους παράνομες δραστηριότητες.
 • Ενίσχυση της παρουσίας του Δήμου Ηλιούπολης στο ΣΠΑΥ.
 • Προσπάθεια δημιουργίας καταφυγίου πτηνών, σε συνεργασία με Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
 • Μελέτη, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, περί της δυνατότητας θωράκισης του υπάρχοντος δάσους και γραμμικές παρεμβάσεις αναδάσωσης με είδη πυράντοχα, όπου το επιτρέπουν οι εδαφικές συνθήκες. Διαχείριση του πευκοδάσους με αραιώσεις και διευκόλυνση των πλατύφυλλων ειδών, που συμπεριφέρονται καλύτερα στη φωτιά.
 • Υλοποιούμε άμεσα την απόφαση κατεδάφισης του παράνομου (υπό μορφή κελύφους) κτίσματος περιμετρικά του παλαιού εξωκλησιού του Προφήτη Ηλία. Μέχρι τότε, λαμβάνουμε μέτρα για τη σφράγιση του ξωκλησιού και απαγόρευση οποιασδήποτε τελετής, καθώς υφίσταται κίνδυνος ατυχήματος. Η αδράνεια της παρούσας Δημοτικής Αρχής είναι εξωφρενική.
 • Το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης μας και πρέπει να προστατευθεί.
 • Καταθέτουμε πλήρη πρόταση στην Εφορία Νεότερών Μνημείων ώστε το παλαιό ξωκλήσι να χαρακτηριστεί ως τέτοιο και να τεθεί υπό το εν λόγω πλαίσιο προστασίας.
 • Λαμβάνουμε μέτρα για τη σφράγιση της πόρτας που οδηγεί στο βουνό και στο ξωκλήσι, ώστε να μην είναι δυνατή η είσοδος οχημάτων.

Το ζήτημα του ΚΥΤ συμπυκνώνει τα δύο βασικά προβλήματα της Ηλιούπολης. Από τη μία το περιβαλλοντικό – χωροταξικό – πολεοδομικό και από την άλλη το θέμα της δημόσιας περιουσίας.

Α. Περιβαλλοντική – χωροταξική πτυχή

Ήδη, κατά το παρελθόν (υπ’ αριθμ. 67/1998 Πρακτικό Επεξεργασίας Συμβουλίου της Επικρατείας και απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ), είχε κριθεί πως η εγκατάσταση του ΚΥΤ δεν είναι συμβατή με τη χρήση γης που υπάρχει για τον Υμηττό. Χαρακτηριστικό της απόφασης:

«στ. Διά της παρ. 2 περ. ε’ του άρθρου 2 του σχεδίου επιτρέπεται η κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής Τάσεως της ΔΕΗ εις ακίνητον ευρισκόμενον εντός της Β’ Ζώνης προστασίας του Υμηττού εις τα διοικητικά όρια των δήμων Αργυρουπόλεως και Ηλιουπόλεως απέχον, ως προκύπτει εκ των στοιχείων του φακέλλου, 60 μόλις μέτρα από του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Περαιτέρω διά του άρθρου 3 παρ. 1 του σχεδίου επιτρέπεται εντός των ορίων των ζωνών προστασίας (Α, Α1 και Β) η διέλευσις γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσεως. Και αι διατάξεις αύται είναι διαγραπτέαι και την αποκατάστασιν της οικολογικής ισορροπίας του Υμηττού. Και ναι μεν το άρθρον 24 του Ν 2516/ 1997 (Α. 159) περιέλαβε διατάξεις πανομοιοτύπους σχεδόν προς εκείνας των άρθρων 2 παρ. 2 περ. ε’ και 3 παρ. 1 του υπό επεξεργασίαν σχεδίου, αι διατάξεις του εν λόγω άρθρου όμως είναι διά τους ρηθέντας λόγους ανίσχυροι ως παραβιάζουσαι το περί προστασίας του περιβάλλοντος άρθρον 24 του Συντάγματος

 • Απαιτούμε την απομάκρυνση του ΚΥΤ, με βάση την τήρηση της νομιμότητας και τις ομόφωνες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
 • Η προτεινόμενη, από την κεντρική Διοίκηση, λύση περί κλειστού τύπου δεν είναι ικανοποιητική. Η λύση περί υπογειοποίησης του ΚΥΤ εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΑΔΜΗΕ ΑΕ., και είναι σαφές πως δεν πρόκειται να υλοποιηθεί.
 • Προτείνουμε την άμεση εκπόνηση μελέτης που θα αποδεικνύει πως υπάρχει εναλλακτική του ΚΥΤ λύση ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες της πόλης μας.
 • Στόχος μας αποτελεί η δημιουργία χώρου πρασίνου σε ολόκληρη την έκταση που σήμερα καταλαμβάνεται από τις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ / ΑΔΜΗΕ.
 • Θα πρέπει, κατά τεκμηριωμένο και επιστημονικό τρόπο, να εξεταστούν ζητήματα υγείας που σχετίζονται με τη λειτουργία του υφιστάμενου ΚΥΤ (πόσω μάλλον με την προτεινόμενη αναβάθμισή του). Απαίτησή μας είναι να γίνονται τακτικοί έλεγχοι – µετρήσεις της ακτινοβολίας από τον ∆ηµόκριτο και τα αποτελέσµατα να ανακοινώνονται δηµόσια σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

Β. Πτυχή δημόσιας περιουσίας

 • Άμεση συγκρότηση επιστημονικής ομάδας που θα εξετάσει με ενάργεια το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης στην οποία βρίσκεται το ΚΥΤ. Προσπάθεια διεκδίκησής της από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα του ΚΥΤ είναι απαραίτητο να αποσυνδεθεί από το θέμα του κοιμητηρίου.

Η λειτουργία του ΣΜΑ γίνεται με διαδοχικές νομοθετικές πράξεις που παρατείνουν, κατά παρέκκλιση, το ισχύον καθεστώς. Θα πρέπει να εκπονηθεί άμεσα μελέτη μετεγκατάστασης και ταυτόχρονα πρόταση για μελέτη δημιουργίας μονάδας βιοαποβλήτων, όπως προβλέπεται και στο ΤοΣΔΑ, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή λύση στο θέμα.

Η Πικροδάφνη είναι ένα από τα τελευταία καταφύγια της φύσης μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας και η διαφύλαξή του αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Απαιτείται, κατ αρχάς, οριοθέτηση του ρέματος. Αποξήλωση της υπάρχουσας τσιμεντένιας διευθέτησης του ανοικτού τμήματος του ρέματος και συνολική στο μήκος, εντός των ορίων της πόλης, ανάπλαση με φυσικά υλικά, διαφυλάττοντας την υπάρχουσα πλούσια χλωρίδα και πανίδα.

 • Θα επιδιώξουμε την αντικατάσταση της υπάρχουσας κατασκευής από μπετό και πέτρα με οικολογικές παρεμβάσεις με σεβασμό στο περιβάλλον, για τη συνολική οριοθέτηση του ρέµατος της Πικροδάφνης στο τµήµα της Ηλιούπολης, από την οδό Μαρίνου Αντύπα μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγµένης.
 • Στο ανοιχτό τµήµα του ρέματος προς τη λεωφόρο Βουλιαγµένης, υποστηρίζουμε την οριοθέτηση του όπως προβλέπει η µελέτη της Περιφέρειας, δηλαδή την ήπια οικολογική παρέµβαση αποκατάστασης.
 • Αναπλάθουμε τον περιβάλλοντα χώρο (διαδρομές πρασίνου – πεζοδρόμια) όπου είναι άμεση αρμοδιότητα του Δήμου.

Είναι σαφές ότι υπάρχει σημαντική ανάγκη για αναθεώρηση της πολιτικής «περιποίησης» του πρασίνου, και συγκεκριμένα για:

 1. τον τρόπο κουρέματος και περιποίησης των δέντρων. Η σημερινή Δημοτική Αρχή κυριολεκτικά τσακίζει τα δέντρα, τα αφήνει γυμνά από φύλλα, με αποτέλεσμα αυτά να αρρωσταίνουν μετά από καιρό,
 2. την υποστύλωση κι όχι το κόψιμο όσων γέρνουν, με βάση τα διεθνή πρότυπα,
 3. την αντικατάσταση όσων πρέπει να κοπούν, με τύπο δέντρων ο οποίος θα έχει εγκριθεί και προκύψει βάσει συνολικής μελέτης καταλληλότητας για την περιοχή.

Παράλληλα, χρειάζεται άμεση παρέμβαση στα δύο ρέματα της πόλης μας, όπου τα δέντρα πέφτουν καθημερινά, και ειδικά στο ρέμα της Πικροδάφνης όπου λείπουν μεγάλες ποσότητες χώματος κοντά στην κοίτη και το αυτόματο πότισμα έχει παρασυρθεί μαζί με το χώμα.

Επιδιώκουμε, ως άμεσα βήματα:

 • Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου δεκαετούς διάρκειας για το πράσινο της πόλης βασισμένο στις υπάρχουσες υποδομές και αξιοποίηση άλλων ελεύθερων χώρων για εγκατάσταση πράσινων υποδομών. Σύνδεση με χώρους πρασίνου γειτονικών δήμων και περιαστικού χώρου.
 • Εξέταση και μελέτη της φυσιολογικής λειτουργίας των παλαιών ρεμάτων και ως αγωγών των ψυχρών ζωογόνων μαζών αέρα και της πυκνότερης δενδροφύτευσης κατά μήκος τους.
 • Απογραφή και χαρτογράφηση του υπάρχοντος πρασίνου με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αξιολόγησή του. Χρήση κατάλληλων ειδών προσαρμοσμένων στο αστικό περιβάλλον και περιορισμού των απαιτήσεων σε νερό και αξιοποίηση παλαιότερων πηγών και γεωτρήσεων.
 • Ενίσχυση της υπηρεσίας πρασίνου στη φυτοπραστασία, την αντιμετώπιση επιδημιών (έντομο της μουριάς Xylotrechus chinensis, κόκκινο σκαθάρι στα φοινικοειδή κ.λπ.), προγραμματισμός κλαδεμάτων, εντοπισμός ευστάθειας μεγάλων δένδρων, αξιοποίηση της κλαδεμένης βιομάζας ως κομπόστ κ.λπ.