Η παράταξή μας (παράταξη της Αριστεράς, του προοδευτικού χώρου και της οικολογίας, με πλήρη αυτονομία από κάθε κομματικό οργανισμό), πιστεύει πως η μεγαλύτερη κακοδαιμονία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει. Και αυτό το θέτουμε ως προμετωπίδα του προγράμματός μας. Ένα πλαίσιο, ομιχλώδες, δίχως θεσμικά αντίβαρα και που από μόνο του, όπως είναι δομημένο, οδηγεί αφενός σε αποκλεισμό της Κοινωνίας των Πολιτών από τη λήψη αποφάσεων και αφετέρου σε πλήρη αδιαφάνεια.

  1. Δημιουργούμε Πλατφόρμα Δημόσιας Διαβούλευσης με στόχο την ισότητα πρόσβασης και τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής ενδιαφερόμενων πολιτών και φορέων στις αποφάσεις δημοτικών πολιτικών.
  2. Δημιουργούμε ενιαίο και απλοποιημένο σύστημα αναζήτησης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και των πάσης φύσεως κανονιστικών αποφάσεων («Δημοτική Διαύγεια»).
  3. Δημιουργούμε ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου Ηλιούπολης. Η πλατφόρμα έχει σαν στόχο την συγκέντρωση του συνόλου των απαραίτητων εκείνων πληροφοριών του Δήμου που επιτρέπουν στο ανώτατο διοικητικό και πολιτικό προσωπικό την παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης του Δήμου, των έργων και των εργασιών που επιτελεί.
  4. Αναβάθμιση Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου: Τήρηση χρονικού ορίου τοποθετήσεων, προκειμένου τα Δημοτικά Συμβούλια να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, γίνεται δυνατή η παρακολούθησή τους από τους πολίτες.
  5. Οργανώνουμε πραγματικές και όχι διακηρυκτικού τύπου Συγκεντρώσεις Διαλόγου σε γειτονιές της πόλης.
  6. Εφαρμόζουμε σταδιακά το Συμμετοχικό Προϋπολογισμό για θέματα, γειτονιές και στόχους. Ο θεσμός του συμμετοχικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού των πολιτών, πρέπει να κινείται στην κατεύθυνση της ανάληψης αποφάσεων διαχείρισης για ορισμένα θέματα μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Η βασική μας πρόταση συνίσταται στη διάθεση του 20% του τεχνικού προγράμματος του Δήμου στα έργα που θα υποδειχθούν απ’ ευθείας από τις συνελεύσεις γειτονιάς ή τα τοπικά συμβούλια, και μπορεί σταδιακά να επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες (πολιτισμός, αθλητισμός κ.λπ.). Τα τοπικά συμβούλια είναι αιρετοί εκπρόσωποι κάθε γειτονιάς, με διαδικασία εκλογής υπό την ευθύνη του Δήμου, όπως μπορούν αυτές να σχηματοποιηθούν (π.χ. Αγία Μαρίνα, Αστυνομικά κ.λπ.) που θα ασχολούνται με επιμέρους τοπικά προβλήματα σύγκλιση ανοιχτών συνελεύσεων και κύρια με την προώθηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού και του ελέγχου της υλοποίησής του.
  7. Προσπάθεια κατάρτισης του δημοτικού προϋπολογισμού με την οπτική, μεταξύ άλλων, του φύλου (gender budgeting).
  8. Οργανώνουμε την ενημέρωση των πολιτών για τις δυνατότητες συμμετοχής τους με τα νέα πολιτικά εργαλεία και για τη δυνατότητά τους να επηρεάζουν άμεσα και με απλό τρόπο τα δημοτικά πράγματα. Καλλιεργούμε με κάθε μέσο την κουλτούρας της συμμετοχής.
  9. Διαδραστικό πρόγραμμα για τους πολίτες: Χώρος στην Ιστοσελίδα μας “sustainability ideas” –> give your idea –> vote it –> we analyze it –> realize it.
  10. Δημόσια ετήσια λογοδοσία της δημοτικής αρχής και διαφανής λειτουργία της. Πλήρης ενημέρωση των πολιτών, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ανοικτά, όχι μόνο για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής, αλλά κυρίως για τους σχεδιασμούς πάνω σε κάθε τοπικό ή οικονομικό θέμα. Τακτικοί απολογισμοί οικονομικής διαχείρισης με συγκεκριμένα και αναλυτικά στοιχεία.

Πρόταξη δημοσίων ανοιχτών διαγωνιστικών διαδικασιών αναφορικά με την εκτέλεση έργων, προμηθειών αγαθών & υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για το Δήμο Ηλιούπολης και τα νομικά πρόσωπα. Έλεγχος της διοικητικής δράσης με σκοπό την καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Πάταξη του φαινομένου των αλλεπάλληλων απευθείας αναθέσεων, στις οποίες η σημερινή δημοτική αρχή είναι πρωταθλήτρια. Η διαφάνεια αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για τον εκδημοκρατισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα οργανώνουμε το σύστημα προμηθειών με ηλεκτρονικούς καταλόγους και συμφωνίες πλαίσιο (στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, όπως όταν υπάρχει περιοδικότητα στις ανάγκες), ώστε να μειωθεί το διοικητικό κόστος και να αυξηθεί η ταχύτητα ανταπόκρισης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.