Η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα καθώς και στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία. Πιστεύουμε ότι δεν απαιτείται μόνο η νομική αναγνώρισή της αλλά και η έμπρακτη κατοχύρωση της σε κάθε τομέα της ζωής: τον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Σε αυτή την προοπτική η εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και η διασφάλιση της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς έχει ως απώτερο στόχο τη βελτίωση της ίδιας της δημοκρατίας. Εξάλλου στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης το πρόβλημα των έμφυλων ανισοτήτων πήρε εκρηκτικές διαστάσεις. Για αυτό η Ισότητα των Φύλων εκτός από θεμελιώδες δικαίωμα αποτελεί ταυτόχρονα και προϋπόθεση για απασχόληση, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ειδικά για τον Δήμο της Ηλιούπολης, η παράταξή μας καταθέτει στους συμπολίτες μας συγκεκριμένο και συνεκτικό πρόγραμμα δράσης με στόχο την υλοποίηση πολιτικών για την Ισότητα των Φύλων. Ενώ στον Καλλικράτη προβλεπόταν η λειτουργία της επιτροπής ισότητας των φύλων στον Δήμο, με ευθύνη της διοίκησης του Δήμου η επιτροπή Ισότητας απαξιώθηκε, αφού αν και είχαν ψηφιστεί από το Δημοτικό συμβούλιο τα μέλη της το 2015, συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2018 και η μοναδική της δράση ήταν μία εκδήλωση που έγινε το Μάρτη του 2019.

Η παράταξή μας δεσμεύεται ως η επόμενη δημοτική αρχή να εφαρμόσει τις πολιτικές που προβλέπονται από την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», την οποία αν και έχει υπογράψει η σημερινή διοίκηση του Δήμου ουδέποτε υλοποίησε τις πολιτικές που αυτή προβλέπει. Ενδεικτικά ο Δήμος μας θα πρέπει να εκπονήσει και να εφαρμόσει άμεσα Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στην πολιτική του Δήμου. Σύμφωνα με την Χάρτα υποχρεούμαστε να συστήσουμε Υπηρεσιακή Μονάδα Πολιτικών Ισότητας των Φύλων τροποποιώντας αναλόγως το οργανόγραμμα του Δήμου Ηλιούπολης. Επίσης δεσμεύεται να λειτουργήσει την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου η οποία σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αποκτά συγκεκριμένες αρμοδιότητες και αναβαθμίζεται ο ρόλος της. Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μπορούν να συστήσουν συμβουλευτικά κέντρα γυναικών και Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών. Προτείνουμε να συστήσουμε μια τέτοια δομή στον Δήμο μας.