Μια ακόμη παράσταση ενός μηχανορράφου Δημάρχου και των (νέων + παλιών) κομπάρσων του.

Ι. Εκφυλισμός των θεσμών

 • Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί σχολικό παράδειγμα δημοκρατικής εκτροπής, αλλά και απαύγασμα εκφυλισμού του ίδιου του θεσμού του δημοτικού συμβουλίου και του τρόπου λειτουργίας του.
 • Στις 30 Ιουνίου 2023, μας κοινοποιήθηκε η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάμβανε χώρα στις 6 Ιουλίου 2023. Ανάμεσα στις διάφορες θεματικές ήταν, προφανώς για προεκλογικούς λόγους, και η «Παρουσίαση – συζήτηση νέου χρηματοδοτικού μοντέλου προμήθειας φωτιστικών σωμάτων LED και συστήματος τηλεδιαχείρισης για τον δημοτικό οδοφωτισμό». Στο πλαίσιο αυτό, μοιράστηκε «μελέτη» 2,5 σελίδων για ένα έργο εκτιμώμενου προϋπολογισμού 4.068.937,86 ευρώ. Το γεγονός από μόνο του θα ήταν ιλαρό, αν δεν ήταν τραγικό για τους δημότες και τα χρήματά τους. Σημειωτέον ότι η εν λόγω «μελέτη» είναι ανυπόγραφη, συνοδεύεται από ένα ανυπόγραφο «εισαγωγικό σημείωμα» 6-7 σειρών, ενώ είναι παντελώς γενικόλογη και ασαφής. Πώς θα μπορούσε, άλλωστε, να είναι διαφορετικά από τη στιγμή που η «μελέτη» (ας την ονομάσουμε έτσι χάριν ευφημισμού) ομοιάζει με τηλεγράφημα;
 • Τη μελέτη αυτή ανέλαβε να παρουσιάσει Manager ιδιωτικής συμβουλευτικής εταιρείας (η οποία πριν λίγους μήνες πρότεινε τα ακριβώς αντίθετα), ο οποίος, όπως έχουμε πληροφορηθεί, είναι και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας
 • Ενώ, λοιπόν, το θέμα είχε εισαχθεί ως απλή παρουσίαση – ενημέρωση και η συζήτηση είχε ολοκληρωθεί με την αντιπολίτευση να αντιδρά και να εναντιώνεται πλήρως, ο κ. Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων πρότεινε, εντελώς αιφνίδια και λίγο μετά τη 01:00 τη νύχτα, τη λήψη απόφασης «επί της σκοπιμότητας». Το ίδιο επεσήμανε και ο κ. Δήμαρχος μιλώντας για «ψήφιση της σκοπιμότητας της μελέτης». Αν και μας είναι δυσνόητο τι ακριβώς σημαίνει αυτή η φράση (τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα), και επί τίνος αντικειμένου θα γινόταν η ψηφοφορία, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντέδρασε αμέσως επισημαίνοντας την ακολουθούμενη παρατυπία και τη συνακόλουθη δημοκρατική εκτροπή, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση.
 • Δίχως να πτοηθεί ο κ. Δήμαρχος, έκανε ψηφοφορία και αποφάσισε. Επί τίνος, θα δούμε στο Πρακτικό που θα δημοσιευθεί, το οποίο ως Δημοτική Κίνηση δηλώνουμε πως θα προσβάλουμε (όπως κάναμε και στο παρελθόν). Χαρακτηριστικό ότι ακόμη και η ίδια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χωματά αντέδρασε στη μεθόδευση αυτή, σημειώνοντας πως δε δέχεται να τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία. Παρά τις απέλπιδες προσπάθειές της, δε βρήκε ανταπόκριση. Ως ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη, αναγνωρίζοντας τις δημοκρατικές της ευαισθησίες, την καλούμε να μην ακολουθήσει τον κατήφορο του Δημάρχου και των κομπάρσων του. Το οφείλει στην Ιστορία της.

ΙΙ. Ιστορικό Οδοφωτισμού

Α) Έτος 2017 – Δανεισμός από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για έργο προϋπολογισμού 3.691.342,98 ευρώ

 • Στις 9-2-2017, με τότε Αντιδήμαρχο Οικονομικών τον κ. Χατζηδάκη, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 33/2017 απόφαση για την αναγκαιότητα και τη διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης μακροπρόθεσμου δανείου μεταξύ Δήμου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος ή Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού για την «Βελτίωση – Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας» του Δήμου Ηλιούπολης με προϋπολογισμό 3.000.000 ΕΥΡΩ.
 • Κατά τη συνεδρίαση της 26-4-2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 96/2017 απόφαση με θέμα την «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τη λήψη δανείου 3.000.000 €, για την «Βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας». Κατά την εισήγηση του τότε Αντιδημάρχου και νυν Δημάρχου κ. Χατζηδάκη, ο οποίος τύγχανε και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, θα έπρεπε να γίνει «επιλογή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την σύναψη δανείου ύψους 3.000.000,00 ευρώ για την “Βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας”».
 • Με σκοπό τη σύνταξη διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου αυτού, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης η με Α.Μ. 39/2017 Οριστική Μελέτη με τίτλο «Προμήθεια για την Βελτίωση – Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας», προσαρμοσμένης στις κατευθυντήριες οδηγίες του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Συμπέρασμα της μελέτης αυτής ήταν ότι η προμήθεια των αναγκαίων φωτιστικών θα έπρεπε να δημοπρατηθεί με το καθεστώς των δημόσιων συμβάσεων (δημόσια προμήθεια), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4412/2016. Η προμήθεια αφορούσε την αντικατάσταση 5.053 φωτιστικών σωμάτων, με συνολικό προϋπολογισμό με ΦΠΑ το ποσό των 3.691.342,98 ευρώ.

Β) Ιούνιος 2021 – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης για έργο προϋπολογισμού 9.727.197 ευρώ

 • Με τη αριθμ. 240/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (και δίχως την αντιπολίτευση) εγκρίνεται η από 22-3-2021 μελέτη της εταιρείας «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.», στην οποία εταιρεία είχε ανατεθεί με απευθείας ανάθεση του Δημάρχου κ. Χατζηδάκη. Βασικό πόρισμα της 2ης αυτής μελέτης, χωρίς βεβαίως να στηρίζεται σε κανένα δεδομένο, είναι ότι ο Δήμος Ηλιούπολης δε θα πρέπει να δημοπρατήσει το έργο με βάση τις διατάξεις περί δημοσίων προμηθειών, αλλά θα πρέπει να συνάψει σύμβαση παραχώρησης (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης) με εταιρεία που θα αναλάβει και τη συντήρηση και λειτουργία του οδοφωτισμού για χρονικό διάστημα 12 ετών. Η απόσβεση της επένδυσης του ιδιώτη επενδυτή (παραχωρησιούχου) προτάθηκε να πραγματοποιηθεί μέσω εκχώρησης των ανταποδοτικών τελών, οδηγώντας σε πλήρη ιδιωτικοποίηση ενός κομβικού παράγοντας της λειτουργίας του Δήμου.
 • Συμπληρωματικά, η εν λόγω μελέτη στηρίζεται σε παντελώς φαλκιδευμένα νούμερα ως προς την κατανάλωση ενέργειας, και άρα ως προς τον προϋπολογισμό του έργου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως «το υφιστάμενο δίκτυο με στοιχεία έτους 2018 καταναλώνει ετησίως 5.167.766 kWh που αντιστοιχεί σε κόστος 775.164,90 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ». Συνεχίζοντας, κατά την ίδια μελέτη, «Το νέο δίκτυο θα καταναλώνει ετησίως 1.400.083 kWh λόγω της εξοικονόμησης 72.91%, 5.167.766 kWh – (5.167.766 χ 72,91%)= 1.400.083 kWh». Μολοταύτα, η ανάλυση αυτή είναι ανακριβής, καθώς στηρίζεται σε εσφαλμένες παραδοχές, τις οποίες αυθαίρετα κάνει ο μελετητής, και οι οποίες διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Και αυτό γιατί τα στοιχεία δεν είναι ορθά, αφού η υφιστάμενη κατανάλωση έχει υπολογιστεί με τεκμαρτά στοιχεία και όχι πραγματικά. Και αυτό διότι η πραγματική κατανάλωση προκύπτει ακριβώς από τις μηνιαίες καταστάσεις που στέλνει η ΔΕΗ.
 • Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Δημοτική μας Κίνηση και που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, και από τη ΔΕΔΔΗΕ, η πραγματική κατανάλωση του Δήμου Ηλιούπολης κατά την πενταετία 2015 – 2020 ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 3.000.000 kWh ετησίως, και όχι στον πλασματικό αριθμό που αξιωματικά υιοθετούσε η μελέτη. Την ίδια περίπου ποσότητα κατανάλωσης είχε αναφέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο νυν Δήμαρχος σε παρελθόντα χρόνο, προς 5ετίας Αυτό σημαίνει, απλά, ότι το όφελος που παρουσίασε ο κ. Δήμαρχος από την εγκατάσταση των φωτιστικών LED είναι έωλο και πλασματικό, με συνέπεια να «υπερχρεώνει» ένα έργο κατά πολύ, αφού η αμοιβή του αναδόχου θα ήταν συνάρτηση της εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Κατά το Δήμαρχο, το συνολικό κόστος για το Δήμο ήταν ως εξής: συλλογική αμοιβή αναδόχου 7.604.514 ευρώ πλέον ΦΠΑ + αμοιβή συμβούλου 240.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για 12 έτη = 9.727.197 ευρώ.

Γ) Μάρτιος 2022 – «Συγκριτική Μελέτη» του Δημάρχου για να «νομιμοποιήσει» ένα έργο τάχα προϋπολογισμού 9.727.197 ευρώ

 • Ο Δήμαρχος συνεχίζοντας να παρουσιάζει μελέτες με χαλκευμένα νούμερα προέβη σε κατά παραγγελία νέα μελέτη από την εταιρεία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» με σκοπό να «νομιμοποιήσει» την προαναφερθείσα 2η μελέτη του. Και εδώ, η μελέτη εκκινεί από τη λανθασμένη παραδοχή ότι η κατανάλωση σε ενέργεια του Δήμου ετησίως 5.167.766 kWh που αντιστοιχεί σε κόστος 775.164,90 ευρώ, κάτι που είναι παντελώς λάθος. Κάτι τέτοιο έχει ως άμεση συνέπεια αυξημένες αποδοχές του αναδόχου, αφού η αμοιβή του είναι συνυφασμένη με το ενεργειακό όφελος του Δήμου.
 • Έτσι, και αυτή η μελέτη, παρ’ ό,τι παρουσιάστηκε ως «συγκριτική», στην πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκε μόνο και μόνο για να νομιμοποιήσει το έκτρωμα του Δημάρχου, ο οποίος ήθελε να «υπερχρεώσει» τους Δημότες μας για υποτιθέμενη συντήρηση των φωτιστικών LED για 12 έτη, όταν με αποδεδειγμένα στοιχεία η φθορά τους είναι περίπου στο 1% (και αυτή μετά τη 10ετία).

Δ) Ιούλιος 2023: «Νέο» χρηματοδοτικό μοντέλο για έργο προϋπολογισμού 4.068.937,8 ευρώ

 • Σύμφωνα με τη νέα ανυπόγραφη «μελέτη» 2,5 σελίδων που παρουσίασε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 6-7-2023, το έργο μπορεί πλέον να γίνει με Προμήθεια των φωτιστικών και 6ετή αποπληρωμή του αναδόχου. Κατά το Δήμαρχο, η αγορά φωτιστικών και ο διακανονισμός στην αποπληρωμή τους αποτελεί «νέο» χρηματοδοτικό» μοντέλο. Προφανώς, όλη η νομοθεσία από τη δεκαετία του 1980 που στηρίζεται στις δημόσιες προμήθειες και τον τρόπο αποπληρωμής τους δεν είναι του γνωστικού του πεδίου. Κατά τη μελέτη αυτή, η οποία βασίζεται και πάλι σε λανθασμένες παραδοχές, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται σε 4.068.937,86 ευρώ.
 • Προκύπτουν, όμως τα ακόλουθα ερωτήματα:
  • Πώς είναι δυνατόν ένα έργο που στοίχιζε πριν λίγους μήνες 9.727.197 ευρώ να κοστίζει πλέον κάτω του μισού;
  • Πώς είναι δυνατόν πριν κάποιους μήνες να μιλάμε για εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 72,9%, ενώ τώρα σε ποσοστό 70,58%, από τη στιγμή μάλιστα που η υποτιθέμενη σημερινή κατανάλωση του Δήμου και στις δύο περιπτώσεις είναι 5.167.766 kWh;
  • Πώς είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για «νέο» μοντέλο, αφού αυτό εφαρμόζεται σε Δήμους από το 2020; Δεν το γνώριζε ο κ. Δήμαρχος ή/και οι σύμβουλοί του;
  • Με βάση αυτή τη μελέτη, δεν υπάρχει συντήρηση του έργου. Άραγε, η συντήρηση ήταν αναγκαία, όπως σημείωνε πριν κάποιους μήνες και μάλιστα για 12 έτη, ή δεν είναι; Αν είναι αναγκαία, ποιο το κόστος αυτής, και γιατί δε γίνεται καμία μνεία σε αυτή τη μελέτη των 2,5 σελίδων; Άραγε, η ανάδοχος εταιρεία θα την παρέχει τώρα δωρεάν στο Δήμο μας, ενώ πριν κάποιος μήνες κόστιζε περίπου 125.000 ευρώ ετησίως;
  • Αναφέρεται ότι ο ανάδοχος θα παρέχει ανάλογη με τη αποπληρωμή του εγγύηση. Πώς θα γίνει αυτό; Θα προσκομιστεί κάποια Εγγυητική Επιστολή ή θα αφεθούμε στην καλή θέληση της αναδόχου εταιρείας;
 • Ακόμα και τώρα, ο Δήμαρχος και οι «κομπάρσοι» του αδυνατούν να καταλάβουν ότι τα στοιχεία από τα οποία εκκινούν οι μελέτες είναι εσφαλμένα και ζημιώνουν ευθέως του δημότες…

ΙΙΙ. Συμπεράσματα

 • Η ιστορία του Δημοτικού Οδοφωτισμού ομοιάζει με σκάνδαλο, δίχως προηγούμενο για τα χρονικά της πόλης.Με ένα Δήμαρχο να αντιπολιτεύεται τα τελευταία 6 χρόνια τον εαυτό του, παρουσιάζοντας συνεχώς το ίδιο έργο, κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο υλοποίησης και κόστος. Οι ακροβατικοί ελιγμοί του έχουν ζημιώσει τους δημότες τα τελευταία χρόνια ένα ποσό γύρω στα 2.000.000 ευρώ (αναλυόμενο ως εξής: μέσο ετήσιο κόστος κατανάλωσης περί των 700.000 ευρώ ετησίως χ 4 χρόνια διοίκησής του, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε εξοικονόμηση, σύμφωνα με τα δεδομένά του, σε ποσοστό 70,58%).Και σε αυτό, πρέπει να απαντήσουν και οι παλαιές και νέες μεταγραφές του Δημάρχου. Είτε από άγνοια είτε «εσκεμμένα», γίνονται συνεργοί του.  Τους συνιστούμε, πάντως, να προσέχουν, καθώς, όπως προειδοποίησε και ο πρώην Επικεφαλής της Δημοτικής μας Κίνησης και νυν Δημοτικός Σύμβουλος, η άκριτη υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών, μπορεί να οδηγήσει ορισμένους στο δρόμο της Δικαιοσύνης…
 • Ως ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη οφείλουμε να σκύψουμε στο θέμα με σοβαρότητα. Εμπιστευόμενοι την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, να εκπονηθεί πρώτα μία μελέτη που θα δείχνει με στοιχεία το ποια είναι η πραγματική κατανάλωση ενέργειας του Δήμου μας, και άρα ποιες είναι οι ανάγκες για φωτιστικά και ποιο το όφελος από μια τέτοια κίνηση. Οτιδήποτε διαφορετικό εξυπηρετεί σκοπιμότητες· προεκλογικές ή αλλότριας φύσης.
 • Ο συγκεκριμένος Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή φαίνεται να αντιλαμβάνονται το Δήμο σαν επιχείρηση που είναι στα «τελειώματα» και «ξεπουλά και τα τελευταία ασημικά». Δεν θα τους αφήσουμε. Με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτουμε.

10 Ιουλίου 2023

Θοδωρής Παπαδάτος

Επικεφαλής & Υποψήφιος Δήμαρχος

«ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη»